ศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ “ฟันไซแอนซ์ (Fun Science)” เป็นสถาบันพัฒนาความคิดและเสริมทักษะด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรม สำหรับเยาวชนวัย 5-12 ปี โดยใช้รูปแบบการเรียน-การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่ทันยุคสมัย และอุปกรณ์ที่หลากหลาย รวมถึงการใช้เทคนิคต่างๆในการดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสม เสริมสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกสนาน โดยผู้สอนจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในปฏิบัติการต่างๆ ทั้งการตั้งคำถามและ ตอบข้อซักถาม  เพื่อฝึกนิสัยการเป็นนักคิด นักสังเกต  รู้จักการตั้งสมมติฐาน และมีส่วนร่วมในการค้นหาคำตอบผ่านการทดลองด้วยตนเองในแต่ละกิจกรรม เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ในรูปแบบของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  อันจะส่งผลให้ผู้เรียน ได้รับพัฒนาการที่ดีในเชิงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ นำไปสู่การต่อยอดทางความคิดสำหรับการศึกษาด้านอื่นๆในภายภาคหน้า พร้อมกับการได้รับแรงบันดาลใจและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

 

 

Fun Science ได้เปิดศูนย์สาขาแรกขึ้น ที่ห้าง Big C  (ถ.สุขาภิบาล 3)

ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่  The COMPOUND  ถ.พระยาสุเรนทร์ (รามอินทรา 109)

วิสัยทัศน์ขององค์กร

 

  • เป็นผู้นำในด้านการพัฒนารูปแบบการเรียน-การสอนวิทยาศาสตร์ เชิงประสบการณ์ให้กับเยาวชนไทย โดยทีมงานนักวิทยาศาสตร์ชาวไทย

 

 

 

 

เรียนวิทย์แบบกิจกรรมแล้วได้ผลลัพธ์อย่างไร ?

 

  • เพิ่มพูนความรู้และทักษะความสามารถทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาการด้าน IQ
  • ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทางกระบวนการคิดและสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง
  • ได้รับแรงบันดาลใจ-ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
  • ผู้เรียนมีความสุขที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและได้รับพัฒนาการด้าน EQ จากการร่วมกิจกรรม

 

 

 


   ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นนักคิด-วิเคราะห์ อย่างมีหลักการและเหตุผล  อันเป็นรากฐานที่ดีเพื่อนำไปสู่การต่อยอดทักษะทางความคิดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้นำที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดความแตกต่างเหนือผู้อื่นได้ในอนาคต  ไม่ว่าจะเติบใหญ่ไปในสายงานใดในภายภาคหน้า ไม่ว่าจะเป็น นักวิทยาศาสตร์  วิศวกร  นักบิน  แพทย์ พยาบาล  สถาปนิก  นักกฎหมาย  ทนายความ ศิลปิน หรืออาชีพอื่นๆ  ทุกสาขาอาชีพ ล้วนต้องการผู้ที่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้กับองค์กร เพื่อสร้างความแตกต่างและนำไปสู่การเป็นผู้นำของวงการ อีกทั้งการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมกลุ่มยังช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับพัฒนาการทั้งด้าน IQ และ EQ  นอกเหนือจากการได้รับทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตั้งแต่วัยเยาว์

 

 

 

 

ล่าสุดทางศูนย์ฯได้รับคัดเลือกให้เข้ารับประกาศเกียรติคุณ ในฐานะเป็นผู้มีผลงานในการนาความรู้ทาง วิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมณ ห้องประชุม รัฐสภา วันที่ 2  กันยายน 2556  

 

โดย คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร & โทรคมนาคมแห่ง วุฒิสภา ใบประกาศ
โดย คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร & โทรคมนาคมแห่งวุฒิสภา  

สาขาที่เปิดสอนหลักสูตร Fun Science ในเขตกรุเทพฯ และปริมณฑล


ปัจจุบันสถาบันฟันไซแอนซ์ ได้เปิดดำเนินการสอนหลักสูตร Fun Science เพิ่มขึ้นในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสถานที่เรียนได้ง่ายขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ศูนย์ Fun Science ตั้งอยู่ที่ The Compound, ถ.พระยาสุเรนทร์ (ซอยรามอินทรา 109)
2. Family Club ตั้งอยู่ที่ Plaza Lagoon, ลาดพร้าว-วังหิน ซอย 48
3. Master English ตั้งอยู่ที่ ศูนย์อาหารสวนหมาก, ใกล้ ซ.พุทธบูชา 47
4. Play Station ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้า The Nine, ถ.พระราม 9
5. สโมสรหมู่บ้าน Perfect Place, ซอยวัดไทรม้า ถ.รัตนาธิเบศร์
6. ศูนย์การเรียนรู้ 5th Avenue ตั้งอยู่ที่ครัวบางสะพน, ซ.พหลโยธิน 11


Copyright 2015 © funscience.in.th All rights