กลุ่มการศึกษา


เป็นศูนย์การเรียน-การสอนวิทยาศาสตร์ ผ่านปฏิบัติการโดยใช้สื่อการเรียนการสอน ร่วมกับการดำเนินกิจกรรม-การทดลอง  ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเพื่อเป็นการกระตุ้นความคิดในเชิงจินตนาการ พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการส่งเสริมความสนใจใฝ่รู้ในการเรียนด้านวิทยาศาสตร์แก่ผู้เรียน ตั้งแต่ในวัยเด็ก เพื่อเป็นการวางรากฐานที่สำคัญในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

ลักษณะกิจการ - Fun Science Learning Center


มีรูปแบบของกิจกรรมและหลักสูตรวิชา  ที่สามารถเปิดสอนในวันธรรมดา ในเวลาหลังเลิกเรียน (After School) หรือวันหยุดสุดสัปดาห์และช่วงปิดเทอม ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 • Fun Science In-house subject : เรียนรู้ผ่านหลักสูตรวิชาต่างๆ ใน สถานที่

 • Fun Science In-house camp : เรียนรู้ผ่านกิจกรรมรูปแบบค่ายวิทย์ฯ ใน สถานที่

 • Fun Science On-site Group activities : เรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่ม -นอกสถานที่

 • Fun Science On-site camp : เรียนรู้ผ่านกิจกรรมรูปแบบค่ายวิทย์ฯ นอกสถานที่


นอกจาก ความหลากหลายในการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ของ  “Fun Science”  ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเรา ยังได้พัฒนาและจัดเตรียมอุปกรณ์และสื่อการเรียน-การสอน ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ในหลักสูตรที่สอน ไว้บริการให้กับผู้เรียน สามารถสั่งซื้อเพิ่มเติม เพื่อนำกลับไปทำการทดลอง เพื่อเรียนรู้ด้วยตนเองต่อไป

การเติบโตของ “Fun Science” อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน เพื่อค้นหาพันธมิตรที่มีความสนใจ และมีความพร้อมในองค์ประกอบพื้นฐาน ที่จำเป็นต่อการดำเนินการเรียน-การสอน สำหรับเด็กชั้นปฐมวัย   และมีความสนใจที่จะให้ความร่วมมือกับทางศูนย์ฯ ของเรา ในการช่วยขยายโอกาสและเพิ่มช่องทางให้กับผู้เรียนสามารถเข้าถึง การเรียน-การสอนวิทยาศาสตร์แบบกิจกรรมการทดลอง ได้โดยง่าย โดยทางศูนย์ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารและพัฒนาทีมงาน พร้อมอุปกรณ์ทีใช้ประกอบการเรียน-การสอน เพื่อให้พันธมิตรของเราสามารถดำเนินงานควบคู่ไปกับธุรกิจของท่านได้ โดยไม่เป็นการเพิ่มภาระในด้านการจัดหาและบริหารบุคลากร เพื่อให้ท่านสามารถเริ่มต้นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับธุรกิจของท่านได้โดยง่าย

 

“Fun Science”  มีเป้าประสงค์ที่จะได้ร่วมงานกับศูนย์การเรียนรู้ หรือสถาบันที่ให้ความสนใจในการพัฒนาทางด้านมาตรฐานและคุณภาพ การศึกษาสำหรับเด็ก มีใจรักในการทำงานร่วมกับเด็ก และปรารถนามีส่วนในการส่งเสริม-พัฒนา ให้เด็กมีความจำเริญขึ้นในทุก ๆด้าน โดยทางเรามีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่กับผู้ร่วมงานที่มีประสบการณ์ และความสามารถในการบริหารจัดการศูนย์ หรือสถาบันการเรียนรู้ฯ (นอกระบบโรงเรียน) ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างเสริมและพัฒนางานให้ดำเนินไป ตามแผนงาน เพื่อนำพาธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย และประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

ตารางที่มาของรายได้

 • รายได้จากค่าเรียนในหลักสูตรปกติ 4,000 บาท ต่อ ผู้เรียน 1 คน  สำหรับ 1 คอร์ส ใช้เวลาสอน  8 ครั้ง

หมายเหตุ:  เรียน  8 ครั้ง ต่อ หนึ่งคอร์ส ,ใช้เวลาเรียนครั้งละ 1 ชั่วโมง 30 นาที

 • รายได้จากค่าเรียนในหลักสูตรค่ายวิทย์ -จัดในสถานที่  4,500 บาท / 1คน /คอร์ส

หมายเหตุ: หลักสูตร  5 วันติดต่อกัน/คอร์ส  (เหมาะสำหรับช่วงปิดเทอม )  ใช้เวลาเรียน ครั้ง ละ 3.0 ชั่วโมง/วัน

 • รายได้จากการจัดกิจกรรมนอกสถานที่  แปรตามจำนวนผู้เรียน - ระยะเวลา –สถานที่จัดกิจกรรม และรูปแบบกิจกรรม


คุณสมบัติผู้ลงทุน

มีศูนย์การเรียน-การสอน ทียังไม่ได้ใช้เต็มเวลา และมีห้องเรียนว่างสำหรับสอนกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพิ่มได้อีก 1 ห้อง ขนาดห้อง 12 -20 ตร.ม. ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ หรือช่วงเย็นวันธรรมดา และมีพื้นที่บริเวณหน้าห้อง สำหรับวางโต๊ะที่ใช้ในการสาธิตกิจกรรมการทดลองได้

Support from Fun Science

 • การจัดการด้านเนื้อหาหลักสูตร และบุคคลากรผู้ดำเนินการสอน

 • จัดหาเครื่องมือ-อุปกรณ์สำหรับใช้ประกอบการเรียน-การสอน 

 • ทำการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

 • สนับสนุนด้านการสั่งซื้อ จัดหา อุปกรณ์ และ/หรือ สื่อการเรียน-การสอน ที่เกี่ยวกับวิชาด้านวิทยาศาสตร์

 • ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมด้านการตลาด  สำหรับสาขาที่เข้าร่วมกับการสอน Fun Science

 • สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อป้ายโฆษณา หรือ ใบปลิว สำหรับสาขาที่เข้าร่วม

 • ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ในภาพรวม ผ่านสื่อต่างๆ


บริษัท ไซแอนซ์ ครีเอชั่น จำกัด  ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจ ศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ –  Fun Science  มีความพร้อม และประสบการณ์ในการบริหารจัดการ  เพื่อให้ผู้ร่วมลงทุน/พันธมิตรธุรกิจ ของเรา มีความมั่นใจ และเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน  บริษัทฯ พร้อมให้คำแนะนำ และคำปรึกษาในทุกด้านของการดำเนินงาน ตั้งแต่วันเริ่มต้นเข้าร่วมธุรกิจ เพื่อให้พันธมิตรของเรา สามารถก้าวไปสู่ความเติบโต อย่างมั่นคงและยั่งยืน…ผู้สนใจโปรดติดต่อ โทร 08 0909 5519Copyright 2015 © funscience.in.th All rights