กิจกรรมประชาสัมพันธ์องค์กร และ CSR

บริษัทฯได้เข้ามีส่วนร่วมเป็นผู้สนับสนุนเงินรางวัลในกิจกรรมประกวดตั้งชื่อหุ่นยนต์ พร้อมส่งพนักงานผู้สอนเข้าร่วมดำเนินงานดูแลน้องๆเยาวชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในงานเทศกาลจัดประชุมวิชาการนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ของกลุ่มประเทศ APEC (APEC Youth Science Festival-AYSF)  ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ,  สสวท., สวทช., อพวช. ซึ่งจัดขึ้นในช่วงวันที่ 22-26 ส.ค. 2554

 


นอกจากนี้ยังได้จัดงานแสดงความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ประกอบกับกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทดลองต่างๆ ณ โรงเรียน มีนประสาทวิทยาในช่วงเดือน มิถุนายน 2554

 

 

และในวันที่ 18 สิงหาคม 2556  ได้นำกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมไปให้เด็กๆได้เรียนรู้กันใน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนโสมาภาพัฒนา 

 


Copyright 2015 © funscience.in.th All rights